Strategia vuosille 2019-2022

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys-Rusetti ry
Vuosikokous 18.11.2019

KokoNainen elämä – Strategia vuosille 2019–2022

TOIMINTA-AJATUS

Edistämme vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä tuntevien hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Osallistumme julkiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

VISIO

Voimaantuneet vammaiset naiset ja tytöt toteuttavat omia oikeuksiaan ja unelmiaan yhdenvertaisessa ja esteettömässä Suomessa.

ARVOT

Avoimuus

Toimintakulttuurimme on avointa. Viestimme avoimesti ja vuorovaikutteisesti toiminnastamme. Hyödynnämme palautteita, mielipiteitä ja osaamista toimintamme kehittämisessä. Meitä on helppo lähestyä.

Ihmisarvo

Jokaisella on ihmisarvo. Arvostamme ja kunnioitamme jokaista tyttöä ja naista. Vaikutamme siihen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja voimaantua.

Innovatiivisuus

Olemme luovasti ajan hermolla. Kehitymme jatkuvasti ja vahvistamme osaamistamme toinen toisiltamme oppien ja oivaltaen.

Rohkeus

Toimintamme on ennakkoluulotonta ja pelotonta. Uskallamme nostaa vaikeatkin asiat keskusteluun. Kokemuksemme perusteella tuomme tyttöinä ja naisina rohkeasti esiin asiantuntemuksemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua. Tartumme nopeasti haasteisiin ja opimme virheistämme.

Sukupuolisensitiivisyys

Olemme herkkiä huomioimaan sukupuolten erilaiset vaikutukset.

STRATEGISET TAVOITTEET

1. Rusetti – vahva naiserityinen voimaannuttaja

Vammaisella naisella ja tytöllä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää omia oikeuksiaan ja toteuttaa omia unelmiaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kannustamme jäseniämme iloiseen, aktiiviseen naisen elämään.

Omien oikeuksiensa tiedostaminen vaatii voimaantumista. Sitä voi kuvata myös prosessina. Voimaantumisen lähtökohta on vertaistuki ja vertaisuus. Voimaantuminen johtaa omien oikeuksiensa tiedostamiseen eli valtautumiseen ja sitä kautta oman elämän haltuunottoon eli vastuullistumiseen. Vastuullistuminen puolestaan johtaa joidenkin kohdalla kollektiiviseen solidaarisuuteen eli haluun vaikuttaa yhteisön hyväksi.

Vahvistamme perusvisiomme mukaisesti nuoria naisia ja tyttöjä itsetunnon ja omanarvontunnon terveeseen kasvamiseen. Tuemme nuoria naisia ja tyttöjä tuomaan aktiivisesti esille omanlaisensa elämän ja elämisen arvokkuutta sekä arvojaan. Kannustamme heitä hankkimaan monialaisen koulutuksen omien vahvuuksien ja mieltymysten mukaisesti.

Rohkaisemme vammaisia naisia tulemaan näkyviksi kaikille areenoilla – niin mediassa, tieteessä, taiteessa kuin politiikassa jne. Vammaisten naisten täytyy pyrkiä sinne missä näkyy, kuuluu ja tapahtuu.

Voimaantumista edistämme lähivuosina seuraavilla keinoilla:
⦁ vertaistukitilaisuuksilla, joissa on naiserityinen näkökulma
⦁ johtajuuskoulutuksella, joka tähtää ensin itsensä johtamiseen ja sitä kautta uskallukseen ottaa vastuuta elämän eri alueilla, kuten vapaaehtoistyössä ja politiikassa
⦁ blogikirjoituksilla, joissa vammaiset naiset kertovat, miten oivalsivat oman naiseutensa
⦁ voimaantuminen elämänkaaren eri aikoina
⦁ hankkimalla tilasto- ym. tietoa vammaisista naisista yhteistyössä THL:n kanssa

2. Rusetti – rohkea yhteiskunnallinen keskustelija

Rusetti on aktiivinen ja naiserityinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka toimii laajasti yhteistyössä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa. Yhdistys katsoo, että vammaisten naisten ja tyttöjen oikeudet tulee valtavirtaistaa ts. ottaa järjestelmällisesti huomioon kansallisissa suunnitelmissa ja strategioissa. Rusetti edistää myös vammaisten tyttöjen ja naisten palvelujen yhdenvertaista saatavuutta.

Rusetti vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin naiskäsityksiin ja nostaa esille sen, että vammaiset naiset ovat myös naisia eivätkä vain vammaisia henkilöitä. Vammaisille tytöille on turvattava samat mahdollisuudet valita sukupuolinen suuntautuminen ja sukupuolen ilmaisu kuin muillakin tytöillä on.

Rusetti herättää keskustelua ja laatii kannanottoja myös vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä seksuaalikasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Yhdistys ponnistelee myös väkivallan ehkäisyyn ja tukeen liittyvien palvelujen puolesta, koska näiden järjestämisessä on vielä merkittäviä puutteita ja esteitä suhteessa vammattomiin naisiin.

Palvelujen on oltava esteettömiä ja saavutettavia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa. Tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Erityisesti päihde- tai mielenterveyspalvelut ovat usein vammaisten naisten ja tyttöjen ulottumattomissa.

Apuvälineisiin, hoitotarvikkeisiin ja pukeutumiseen liittyvissä hankinnoissa pitää ottaa huomioon myös esteettisyys ja ihmisten moninaisuus. Syrjivää kohtelua ei saa hyväksyä.

Asianmukaiset palvelut helpottavat vammaisten naisten ja tyttöjen elämistä vammansa kanssa sekä mahdollistavat sen, että he voivat olla osallisina yhteiskunnassa. Muistutamme, että verrokkina käytetään samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa, samaan ikäryhmään kuuluvaa vammatonta, eikä toista vammaista henkilöä.

Kaikkia palveluja ja tukitoimia ei voida riittävässä määrin järjestää yleislainsäädännön nojalla siten, että yhdenvertaisuus vammattomiin nähden toteutuu. Siksi tarvitaan myös vammaispalvelulain mukaisia erityispalveluja. Yhdistys ponnistelee myös näiden erityispalvelujen saatavuuden puolesta.

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys-Rusetti ry

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry on perustettu 31.3.2016. Edistämme vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä kokevien henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista sekä naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistyksessä vertaistoiminta on tärkeää. Rusetti on Invalidiliiton, Naisjärjestöjen keskusliiton, Suomen Vammaisliikunta ja -urheilu VAU:n ja Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsen.

Vammaisten naisten osuus koko naisväestöstä Euroopassa on 16 %. Nykyisin Euroopassa on hieman alle 250 miljoonan suuruinen naispuolinen väestö. Näin ollen Euroopan Unionissa on noin 40 miljoonaa vammaista naista ja tyttöä [1].

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea [2] on todennut, että vammaiset naiset ja tytöt kohtaavat esteitä useimmilla elämänalueilla. Vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuu moniperusteista syrjintää, joka koskee erityisesti mahdollisuutta koulutukseen, taloudellisia mahdollisuuksia, mahdollisuutta vuorovaikutukseen, yhdenvertaisuutta lain edessä, mahdollisuutta osallistua poliittiseen elämään ja mahdollisuutta määrätä omasta elämästään.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on kivijalkamme. Erityisesti yleissopimuksen artikla 6 naiset, on meille tärkeä. Artikla on sitova syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta koskeva määräys, jolla kielletään vammaisiin naisiin kohdistuva syrjintä ja edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja kohtelua. Painotamme, että olemme ennen kaikkea täysivaltaisia kansalaisia yhdenvertaisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Haluamme määrittää tulevaisuutta ja olla osa muutosta ts. ”Determine the future, be part of the change.” Rusetti on vahvasti mukana kehittämässä tulevaisuuden muutoksia kohti yhdenvertaisuutta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – UHAT JA MAHDOLLISUUDET

Vaikuttaa siltä, että luottamus demokratian instituutioihin on laskussa [3]. Yhteiskunnassa vallitseva vihapuhe on uhka. Täällä on jo ennestään lasikattoja ja miehet käyttävät valtaa. Naisliikkeessä on nyt herännyt uusi huoli naisen asemasta, sillä vanhoillisten arvojen esiinnousu on maailmanlaajuista. Abortin vastustaminen on noussut keskustelunaiheeksi jopa Suomessa, vaikka laki raskauden keskeyttämisestä (1970/239) on ollut maassamme vuosikymmeniä voimassa; Suomessa käytännössä jokainen ennen 12. raskausviikkoa pyytävä saa abortin [4]. Vanhoilliset ajatukset ovat uhka kaikkien naisten, mutta erityisesti vammaisten naisten seksuaalisuudelle, oikeudelle perustaa perhe tai ylipäätään elää omanlaistaan elämää.

Naisten asemassa on tapahtunut myös positiivista kehitystä. Esimerkiksi #metoo-kampanja on eri puolilla maailmaa nostanut esiin naisiin kohdistuvaa häirintää ja seksuaalista väkivaltaa. Naisten oikeus asettaa omat rajansa on vihdoin saanut luvan. Naisten näkyminen eri paikoissa on edelleen välttämätöntä. Siksi Rusetin on oltava mukana valtavirrassa, naisten kannalta tärkeissä pöydissä edustamassa naisten moninaisuutta.

Vammaisten naisten ja tyttöjen elämään tulevat oleellisesti vaikuttamaan sekä maakunta- ja sote-uudistus että vammaislainsäädännön uudistus. Rusetin tehtävänä on nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun valmistelussa olevien uudistusten mahdolliset hyvät ja uhkana olevat huonot vaikutukset vammaisten naisten ja tyttöjen elämään.

Digitalisaatio ja uusi teknologia tuovat mahdollisuuksia sekä yhdistyksen toimintaan että vammaisten naisten ja tyttöjen osallisuuteen. Naisten toimivaan arkeen haluamme mukaan teknisiä ratkaisuja. Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Yhdistys kannustaa vammaisia naisia ja tyttöjä uuden oppimiseen.

Lähteet:

1. The situation of women with disabilities [Vammaisten naisten tilanne] (2018), 1. Gunta Ančan lausunto Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, SOC/579 EESC-2018-01639-00-00-ac-tra, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/situation-women-disabilities
2. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) [YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista] (2016), CRPD/C/GC/3, https://uniteforreprorights.org/wp-content/uploads/2018/01/cprd3.pdf
3. Megatrendit 2017, Sitran video, https://www.sitra.fi/caset/megatrendit-videoina/
4. Laki raskauden keskeyttämisestä 1970/239

Yhteystiedot

toimisto(at)rusettiry.fi

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

Mannerheimintie 107 3.krs
00280 Helsinki

y-tunnus: 2924154-5