Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 09.04.2021
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys –
Rusetti ry. Yhdistys on hyväksytty Yhdistysrekisteriin 23.3.2016.
Kotipaikka on Helsinki ja yhdistyksen toiminta-alueena on koko
Suomi.
2§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten tyttöjen ja naisten
sekä naiseksi identifioituvien vammaisten henkilöiden hyvinvointia,
unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää naisten
osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.
3§ Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;

 • kannustaa vammaisia tyttöjä ja naisia ja naiseksi identifioituvia
  vammaisia henkilöitä pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja
  voimaannuttaa heitä löytämään oman naiseutensa;
 • innostaa vammaisia tyttöjä ja naisia sekä naiseksi
  identifioituvia vammaisia henkilöitä löytämään mahdollisuuksia
  aktiiviseen elämään ja toteuttamaan omia unelmiaan;
 • järjestää kummi- ja vertaistoimintaa vammaisille tytöille ja
  naisille sekä naiseksi identifioituville vammaisille henkilöille;
 • järjestää yksin tai yhteistyössä muiden kanssa koulutusta,
  esitelmätilaisuuksia, konferensseja sekä seminaareja, jotka
  liittyvät yhdistyksen toimintaan;
 • tuottaa vammaisten tyttöjen ja naisten sekä naiseksi
  identifioituvien vammaisten henkilöiden hyvinvointia ja unelmien
  toteuttamista käsitteleviä julkaisuja ja kirjoituksia sekä muuta
  alan materiaalia;
 • on yhteydessä kansallisiin ja kansainvälisiin vammaisten ja
  valtavirtanaisten verkostoihin;
 • osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun;
 • edistää vammaisten urheiluseurana jäsentensä
  liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden
  kanssa; sekä
 • hankkii varoja toimintaansa varten vastaanottamalla lahjoituksia
  ja testamentteja sekä toimeenpanemalla varainkeräyksiä, arpajaisia
  ja maksullisia tilaisuuksia.
  Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
  irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää pienimuotoista
  myyntiä sekä ryhtyä muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta
  tukeviin toimenpiteisiin yhdistyslain 5§:n mukaisesti.
  JÄSENET
  4§ Jäsenet
  Varsinaiset jäsenet: Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä
  vammaiset tytöt ja naiset sekä naiseksi identifioituvat vammaiset
  henkilöt. Yhdistykseen voivat kuulua myös valtavirtaan kuuluvat
  tytöt, naiset ja naiseksi identifioituvat henkilöt, jotka hyväksyvät
  yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
  Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi
  ääni yhdistyksen kokouksessa. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on
  läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
  Kannatusjäsenet: Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka
  haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
  Kannatusyhteisöjäsenet: Kannatusyhteisöjäseneksi voi liittyä mikä
  tahansa Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, joka haluaa edistää
  yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
  Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
  Yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
  päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Jäsenmaksu voi olla
  erisuuruinen eri jäsentyyppien osalta. Mikäli jäsen on kahden vuoden
  ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus voi päättää hänen
  erottamisestaan.
  YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  5§ Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on
  pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on
  pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin
  määräämänä ajankohtana.
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
  vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu sähköpostilla
  jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.
  Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitetta,
  kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle joko tekstiviestinä tai
  kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.
  Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se
  katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen
  äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten
  kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt
  ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle
  kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.
  Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten
  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon
  kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt ja vaaleissa arpa.
  Yhdistyksen kokouksissa on äänivalta ainoastaan yhdistyksen
  varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa
  läsnäolo- ja puheoikeus.
  Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen
  estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa
  kokouksen valitsema puheenjohtaja.
  6§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
  Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
  käsiteltäväksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle
  kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.
  Kokouksiin voi osallistua etäyhteyksien avulla ilmoittamalla siitä
  hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta.
  Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja
  tilinpäätös edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilin- ja
  toiminnantarkastajan lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille
  vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.
 • Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä
  asioista.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4
  määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain
  24§:n määräykset.
  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja
  talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 • Valitaan hallituksen jäsenet.
 • Valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilin- tai
  toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatilin- tai
  toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle.
  Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos
  tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,
  varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 6. Valitaan tarpeelliset
  toimikunnat.
 • Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten sekä
  kannattajayhteisön jäsenmaksun suuruus seuraavalle
  kalenterivuodelle.
 • Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä
  asioista.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4
  määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24
  §:n määräykset.
  YHDISTYKSEN HALLITUS
  7§ Hallituksen kokoonpano
  Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
  sekä 4-10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen
  jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi
  kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna,
  ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet
  jäsenistä.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi
  kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa
  eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on sääntöjen voimaantulon
  jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi
  kalenterivuotta. Puheenjohtajien peräkkäiset toimikaudet ovat
  korkeintaan neljä vuotta.
  Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi
  estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen
  toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä
  olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen
  jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä
  mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa
  tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan
  ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kantaja vaaleissa arpa.
  Hallituksen kokoukset voidaan myös pitää etäyhteyksien avulla.
  8§ Hallituksen tehtävät
  Hallituksen tehtävänä on:
 • johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen mukaisesti;
 • toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi;
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
 • hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä
  päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen
  määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset;
 • huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
  varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
 • laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä
  jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta
  ennen vuosikokousta;
 • laatia vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio
  seuraavaa kalenterivuotta varten;
 • kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous sekä valmistella ja antaa
  lausunnot kokouksessa esitettävistä asioista;
 • hyväksyä jäsenet;
 • pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen
  täydellinen nimi, syntymäaika, kotipaikka ja postiosoite;
 • nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että
  yhdistyksen kokouksen sekä hallituksen antamat toimikunnat hoitavat
  huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut
  selvitykset hallitukselle;
 • edustaa yhdistystä; sekä
 • valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.
  9§ Yhdistyksestä eroaminen
  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
  yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
  eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
  10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
  varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin
  tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen määräämä henkilö yksin.
  11§ Yhdistyksen tilikausi
  Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
  tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille
  vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
  12§ Yhdistyksen sääntöjen muutos
  Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen
  kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on
  mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus
  saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.
  13§ Yhdistyksen purkautuminen
  Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa
  ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa
  annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös
  yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen
  varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään
  niiden selvitys.
  Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään sen tarkoitusperien
  edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä
  tavalla.
  Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai
  selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja
  rekisterihallitukselle.
  VOIMAANTULOSÄÄNTÖ
  Säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.

Ota yhteyttä

 • toimisto@rusettiry.fi
 • p. 040 098 7748 (Marja Pihnala, pj)

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Mäkitorpantie 3 B 2.krs
00620 Helsinki

y-tunnus: 2924154-5