Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty PRH:ssa 23.3.2016
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt on hyväksytty perustavassa kokouksessa 4.2.2016 Helsingissä.
Yhdistyksen nimi on Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry. Kotipaikka on Helsinki ja yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä tuntevien henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
⦁ Kannustaa vammaisia tyttöjä ja naisia pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja voimaannuttaa heitä löytämään oman naiseutensa.
⦁ Innostaa vammaisia tyttöjä ja naisia löytämään mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja toteuttamaan omia unelmiaan.
⦁ Järjestää kummi- ja vertaistoimintaa vammaisille tytöille ja naisille.
⦁ Järjestää yksin tai yhteistyössä muiden kanssa koulutusta, esitelmätilaisuuksia konferensseja sekä seminaareja, jotka liittyvät sen toiminta-alaan.
⦁ Tuottaa vammaisten tyttöjen ja naisten hyvinvointia ja unelmien toteuttamista käsitteleviä julkaisuja ja kirjoituksia sekä muuta alan materiaalia.
⦁ On yhteydessä kansallisiin ja kansainvälisiin vammaisten ja valtavirtanaisten verkostoihin.
⦁ Osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.
⦁ Edistää vammaisten urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
⦁ Hankkii varoja toimintaansa varten vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemalla varainkeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää pienimuotoista myyntiä sekä ryhtyä muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta tukeviin toimenpiteisiin yhdistyslain 5 §:n mukaisesti.

JÄSENET

4 § Jäsenet

Varsinaiset jäsenet: Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä vammaiset tytöt, naiset ja naiseksi itsensä tuntevat henkilöt sekä valtavirtaan kuuluvat naiset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsenet: Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Kannatusyhteisöjäsenet: Kannatusyhteisöjäseneksi voi liittyä mikä tahansa Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittävällä ilmoituksella.

Yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsentyyppien osalta. Mikäli jäsen on kahden vuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus voi päättää hänen erottamisestaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun tai vaihtoehtoisen kertaluonteisen ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Jäsenmaksut päätetään erikseen kunkin jäsentyypin osalta. Jäsenmaks voi olla erisuuruinen kunkin jäsentyypin osalta. Mikäli jäsen on kahden vuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus voi päättää hänen erottamisestaan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitetta, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle joko tekstiviestinä tai kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt ja vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksissa on äänivalta ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta. Kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksien avulla.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.
4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
5. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.
3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.
5. Valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
6. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.
7. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten sekä kannattajayhteisön jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
8. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS

7 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden. Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava eri tavoin vammaisia henkilöitä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Puheenjohtajien peräkkäiset toimikaudet ovat korkeintaan kaksi toimikautta.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää etäyhteyksien avulla.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen mukaisesti,
2. toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi,
3. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
4. hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset,
5. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty,
6. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta,
7. laatia vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
8. kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous sekä valmistella ja antaa lausunnot kokouksessa esitettävistä asioista,
9. hyväksyä jäsenet,
10. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen
⦁ täydellinen nimi
⦁ syntymäaika
⦁ kotipaikka ja postiosoite
⦁ ulkomaalaisesta kansalaisuus
11. nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokouksen sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle,
12. edustaa yhdistystä,
13. valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

9 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.


10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

11 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys.

Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

13 § VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Säännöt tulevat voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.

Ota yhteyttä

  • toimisto@rusettiry.fi
  • p. 050 525 4183 (Pirkko Justander, pj)

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Mäkitorpantie 3 B 2.krs
00620 Helsinki

y-tunnus: 2924154-5